Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád od 1.7.2017

19. 9. 2017

I. Práva a povinnosti žáka

A. Práva

1) Žák má právo

a) na vzdělání , na použití vybavení školy v souladu s učebními plány pro učební obor

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci, zejména pak třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence 

d) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý

e) vyjadřovat své žádosti, přání, stížnosti a návrhy ke vzdělávání, a to třídnímu učiteli, případně řediteli školy, jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost

f) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit do nich a být do nich volen, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy se stanovisky a vyjádřeními ke vzdělávání

g) zúčastnit se akcí pořádaných školou a může se souhlasem pedagogického pracovníka a ředitelky školy akce sám organizovat

h) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání mají právo také zákonní zástupci nezletilých žáků.

ch) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání v případě zletilých žáků mají právo také rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

B. Povinnosti

1) Žák je povinen řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu a řádně se vzdělávat

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a pravidelně do školy a na vyzvání ředitele školy jsou povinni se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3) Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a požární ochrany. Je povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané zaměstnancem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.

4) Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s právními předpisy a se školním řádem.

5) Respektuje pokyny všech pracovníků školy. Chová se vždy slušně a přátelsky k dospělým, spolužákům a ostatním žákům školy, nevyjadřuje se hrubě, chová se tak, aby neporušoval pravidla občanského soužití a dbá o dobrou pověst školy.

6) Do školy přichází žák přiměřeně a čistě oblečen, dodržuje základní pravidla osobní hygieny a pořádku.

7) Odmítá projevy rasismu, šikany, vandalismu, diskriminace, násilí, záškoláctví a dalších sociálně patologických jevů, ani je nepropaguje, v případě zjištění výskytu těchto jevů neprodleně informuje pracovníky školy.

8) Zletilý žák, v případě nezletilého žáka zákonný zástupce, neprodleně informuje školu o změně údajů vedených ve školní matrice ( místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, změna zdravotní způsobilosti, zdravotní obtíže nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na vzdělávání, zdravotní pojišťovna), oznamuje škole i další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

9) Do školy žák nenosí drahé předměty osobního charakteru, přístroje, ani větší obnos peněz. Škola neodpovídá za předměty, které nejsou nezbytné pro vyučování nebo odložené mimo místa k odkládání určená. 

10) V době teoretického vyučování i odborného výcviku je zakázáno používat mobilní telefony. Po dobu vyučování je mobilní telefon vypnut. Je zakázáno dobíjení mobilních telefonů v prostorách školy.

11) Po vstupu do školy při teoretickém vyučování je žák povinen přezout se do lehké obuvi, na odborném výcviku do předepsaného pracovního oblečení a pracovní obuvi. Svrchní oděv a obuv uloží do šatní skříňky.

12) Do školy žák nosí všechny učebnice, sešity a další pomůcky dle platného školního rozvrhu, případně další pomůcky dle pokynu učitele. 

13) Na vyučování odborného výcviku má připraveny všechny pomůcky dle pokynu školy nebo učitele odborného výcviku (v případě pokynu školy vlastní nářadí a pomůcky dle seznamu)

14) Po zazvonění na začátku vyučování dodržuje ve třídě klid, sedí na svém místě a je připraven na vyučování. Nenarušuje průběh vyučování vykřikováním, hrubým vyjadřováním, neplněním zadaných úkolů a činnostmi, které nemají souvislost s vyučováním.

15) Pokud žák zapomene pomůcky nebo nesplní zadané úkoly, omluví se na začátku hodiny

16) V průběhu vyučování opouštějí žáci třídu jen v nutných a závažných případech a budovu školy pouze se souhlasem učitele, který koná pedagogický dozor.

17) Případnou ztrátu nebo poškození věcí žák oznámí neprodleně třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Dbá na dostatečné zajištění svých věcí a na uzamykání šaten a šatních skříněk.

18) Třídní učitel stanovuje ze žáků třídy pořádkovou službu. Pořádková služba dbá na čistotu a pořádek ve třídě, řídí se pokyny třídního učitele a ostatních učitelů dle výuky předmětů.

19) Pokud se vyučující nedostaví do třídy do 10 minut po zazvonění, ohlásí to zástupci ředitele školy, v případě jeho nepřítomnosti jinému učiteli.

20) Žákům je zakázáno parkování všech motorových vozidel v celém areálu školy a internátu, parkování jízdních kol je povoleno ve stojanech na jízdní kola před školou.

21) Žáci učebního oboru Stravovací a ubytovací služby mají povinnost ve dnech odborného výcviku zakoupit si ve školní jídelně nebo pracovišti odborného výcviku oběd. 

II. Provoz a vnitřní režim školy 

1) Provoz školních budov Hlavní budova školy se otevírá v 6.30 hodin, uzavírá v 15.00 hodin. Budova školní jídelny a knihařských dílen se otevírá v 6.30 , uzavírá v 15.00 hodin. Areál Labský mlýn se otevírá v 6.45 hodin, uzavírá v 14.50 hodin.

2) Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování.

3) Žáci do všech budov vcházejí a z budov vycházejí hlavním vchodem.

4) Vyučování se řídí rozvrhem hodin teoretického vyučování a odborného výcviku.

5) Přístup do tříd a dílen mají žáci pouze podle rozvrhu hodin.

6) Vstup do školní jídelny mají pouze žáci, kteří mají v daný den uhrazené stravování. 

III. Podmínky zacházení se školním majetkem

1) Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Je povinen řídit se pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy.

2) Žák udržuje v pořádku své učební a pracovní místo, učební a pracovní pomůcky. Zachází šetrně se svými věcmi i věcmi svých spolužáků, zapůjčenými pracovními a ochrannými pomůckami, vše ukládá na místo tomu určené. Je povinen chránit majetek školy i majetek veřejný před poškozením a odcizením, je-li to v jeho silách.

3) Žáci i zaměstnanci školy udržují třídy, dílny a ostatní vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku. 

4) Žáci dodržují pořádek i na přístupových komunikacích ke škole a pozemcích za hranicí školních pozemků.

5) Žák je odpovědný za škodu, kterou na školním majetku způsobil nebo jí nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Škodu uhradí škole žák nebo zákonný zástupce v plném rozsahu, může též ve zvláštních případech a po dohodě se zástupcem školy odstranit škodu prací na vlastní náklady. Náhrada může být požadována i v případě, že škoda byla způsobena z nedbalosti.

6) Každé poškození nebo závadu v učebně, na svém pracovišti a ostatních prostorách školy hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, popř. jinému pracovníkovi školy. Pedagogičtí pracovníci mají právo za přítomnosti žáka provádět kontrolu jeho skříňky v případě podezření z ohrožení zdraví a bezpečnosti. Při dlouhodobé nepřítomnosti žáka může pedagogický pracovník při podezření z ohrožení zdraví a bezpečnosti skříňku otevřít za přítomnosti dalšího pracovníka, o situaci se v takovém případě pořídí písemný záznam s podpisy zúčastněných osob. 

IV. Docházka do školy

1) Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas a zúčastnit se vyučování všem povinným a nepovinným předmětům podle rozvrhu hodin.

2) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti škole. Má-li žák v den nepřítomnosti odborný výcvik na pracovišti mimo školu, oznámí důvod své nepřítomnosti zároveň učiteli odborného výcviku nebo instruktorovi na daném pracovišti a to hned první den nepřítomnosti.

3) Po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce popř. na omluvném listě, v případě nezletilých žáků od zákonného zástupce, popř. od lékaře nebo jiné instituce. Pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů po návratu do školy, je nepřítomnost hodnocena jako neomluvená. 

4) Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák omlouvají svou nepřítomnost „rodinnými důvody“, sdělí tyto důvody třídnímu učiteli, který rozhodne, zda nepřítomnost bude omluvena, nesdělí-li důvody, bude nepřítomnost považována za neomluvenou

5) V případě pozdního příchodu na vyučování do 15 minut od zahájení vyučovací hodiny, je jeho nepřítomnost považována za pozdní příchod, při pozdním příchodu o více než 15 minut je nepřítomnost považována za nepřítomnost v celé vyučovací hodině. Žák musí doložit omluvenku stejně jako v bodě 3)

6) V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování z důvodů předem známých, předloží zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka žádost o uvolnění z vyučování třídnímu učiteli. Na jednu hodinu může žáka uvolnit vyučující učitel, na více hodin až jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy nebo jeho zástupce.

7) Škola může požadovat v případě nepřítomností delší než tři dny potvrzení od lékaře. U žáka, který dosáhl absence více než 100 hodin ( s výjimkou hospitalizace), bude škola vyžadovat u veškeré absence potvrzení od lékaře.

8) V případě, že žák chybí více než 30% vyučovacích hodin ve vyučovaném předmětu nebo odborném výcviku, nemůže škola odpovídat za úroveň vzdělání nezbytnou pro postup do dalšího ročníku a žák musí vykonat doplňující zkoušku v daném předmětu. Výjimkou může být případ, kdy žák byl dlouhodobě nepřítomen pro nemoc potvrzenou lékařem, učivo si doplnil a vykazuje jeho znalost.

9) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů vyučování, a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti, s upozorněním, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. V případě, že žák do 10 dnů od doručení výzvy nedoloží důvod nepřítomnosti nebo do školy nenastoupí, posuzuje se jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. Škola oznámí skutečnost na OSSZ a VZP.

10) Řešení neomluvené nepřítomnosti:

• do 10 hodin – pohovor třídního učitele se zletilým žákem nebo zástupcem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka

• 10 – 25 hodin – řešení před výchovnou komisí ( ředitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů)

• nad 25 hodin – oznámení kurátorovi pro mládež odboru zdravotní a sociální péče místně příslušného městského úřadu

• Při dosažení 5-25 hodin neomluvené absence bude žák hodnocen snížením známky z chování o 1 stupeň, při dosažení více než 25 hodin neomluvené absence bude žák hodnocen snížením známky z chování o 2 stupně.

V. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

1) Žák je odpovědný za své vlastní zdraví a bezpečnost a je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na zdraví sobě nebo ostatním osobám účastným ve vyučování. 

2) Žáci a všechny ostatní osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem školy.

3) Při odborném výcviku žák používá zásadně předepsaný pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky a dbá pokynů učitele odborného výcviku, řídí se provozním řádem dílny nebo jiného pracoviště.

4) Při výuce tělesné výchovy žák používá cvičební úbor a cvičební obuv, do tělocvičny . Návrhy lékaře na osvobození od tělesné výchovy předkládá třídnímu učiteli okamžitě po vzniklém důvodu.

5) Při výuce v počítačové a multimediální učebně se řídí řádem těchto učeben.

6) Ve školní jídelně se řídí vnitřní řádem školní jídelny.

7) Na akcích pořádaných školou se řídí pokyny vydanými pro tuto akci a dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. 

8) Ve všech prostorách školy včetně dílen, tělocvičny, jídelny, společenského sálu, a okolí školy v průběhu vyučování i o přestávkách a o akcích pořádaných školou mimo objekty školy je zakázáno:

a) Užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. V případě porušení zákazu škola oznámí skutečnost zákonnému zástupci žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu s rozšířenou působností.

b) Distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. V případě porušení zákona bude skutečnost oznámena orgánům Policie ČR.

c) Kouřit ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy.

d) Hrát hazardní hry.

e) Donášet a používat předměty zdraví nebezpečné (zbraně, výbušniny, střelivo, pyrotechniku, ostré předměty).

f) Manipulovat s otevřeným ohněm, s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací (pokud není součástí výuky)

Porušení zákazu je považováno:

– v bodech a), b), d), e), f) za zvlášť hrubé porušení školního řádu – závažný až velmi závažný přestupek

– v bodu c) za hrubé porušení školního řádu – závažný přestupek

9) Žákům je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování jakýchkoli předmětů a vylévání vody z oken, vhazování předmětů a sněhu do oken, naklánění se přes zábradlí na schodišti a chodbách školních budov. 

10) Větrání tříd provádí pořádková služba, v zimním období vždy maximálně 5 minut při otevření dvou krajních oken v době vyučovací hodiny za přítomnosti pedagogického pracovníka.

11) Je přísně zakázáno zkracovat si cestu ke škole nebo internátu chůzí po železniční dráze.

12) V průběhu výuky ani o přestávkách ( s výjimkou polední přestávky ) žáci neopouští budovy školy, na pracovišti odborného výcviku se zdržuje jen na místě určeném učitelem odborného výcviku.

13) Přihodí-li se žákovi při vyučování, odborném výcviku, o přestávce nebo akcích konaných mimo školu úraz, je povinen sám, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí nebo služba, úraz okamžitě nahlásit učiteli, učiteli odborného výcviku či jinému pedagogickému pracovníkovi. Je-li poslán k lékaři, je povinen tohoto příkazu uposlechnout.

14) Žák je povinen hlásit třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku též mimoškolní úraz, a to v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole nebo schopností zúčastnit teoretického vyučování, odborného výcviku a tělesné výchovy. 

15) Při vyučování začíná pedagogický dohled 15 minut před zahájením dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí 15 minut po vyučování, při akcích pořádaných školou s ukončením akce na předem určeném místě. Mimo dobu vymezenou pedagogickým dohledem škola nezodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

16) V případě, že je podle platného rozvrhu zařazena polední přestávka, je v tuto dobu přerušena výchovně vzdělávací činnost školy, škola nenese odpovědnost za případné škody způsobené žákovi či žákem a přenáší povinný dohled nad nezletilými žáky, kteří opustí v této době školní budovu, na zákonné zástupce. V době polední přestávky opustí všichni žáci areál dílen Labský Mlýn. 

VI. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou :

• pochvaly a jiná ocenění

• kázeňská opatření 

1. Pochvaly a jiná ocenění :

a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

c) Žák může být oceněn ústní pochvalou, písemnou pochvalou, jiným oceněním např. věcnou odměnou 

d) Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka, třídní učitel provede záznam o udělení pochvaly do dokumentace žáka. 

2. Kázeňská opatření :

                      Při zaviněném porušení školního řádu lze žákovi podle závažnosti tohoto porušení a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, mentální vyspělosti a jiným závažným okolnostem uložit některé z kázeňských opatření: 

    • napomenutí třídního učitele, učitele odborného výcviku

    • důtku třídního učitele, učitele odborného výcviku

    • důtku ředitele školy

    • podmíněné vyloučení žáka ze studia

    • vyloučení žáka ze studia

a) Napomenutí třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje třídní učitel (učitel odborného výcviku) za méně závažné přestupky např.

– 3 pozdní příchody

– neomluvená nepřítomnost (do 3 hodin)

– méně závažný zápis do třídní knihy nebo deníku odborného výcviku

– nerespektování pokynů pracovníků školy vydaných v souladu s právními předpisy nebo školním řádem

– nepořádek na pracovním místě

– nedostatečná příprava na vyučování

– zapomínání učňovské knížky

– opakované nepřezutí do domácí obuvi a opačně

– neplnění povinností žákovské služby

– nedodržování zásad osobní hygieny

– nedodržování zásad společenského chování

– plýtvání energií

– méně závažné porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

Napomenutí uděluje učitel (učitel odborného výcviku) bezprostředně po provinění žáka a písemně je oznámí zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky nebo přímo zletilému žákovi a informuje o jeho uložení na poradě pedagogických pracovníků. Tato skutečnost se zaznamená do katalogového listu žáka.

b) Důtku třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje třídní učitel (učitel odborného výcviku) za závažnější přestupek např.:

– opakované méně závažné přestupky po napomenutí

– neomluvená nepřítomnost (do 7 hodin nebo za souvislý vyučovací den)

– neuposlechnutí pokynů a odmítání spolupráce s pedagogickými a ostatními pracovníky školy v souladu s právními předpisy nebo školním řádem

– způsobování škod na majetku školy

– ohrožení zdraví či života svého nebo jiných

– neslušné a netolerantní chování

– svévolný odchod z vyučování

– používání mobilního telefonu při vyučování

– porušení oznamovací povinnosti (např. oznámení odjezdu, úrazu, onemocnění…..)

– závažnější porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

Důtku třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje učitel za závažnější přestupek nebo za opakování méně závažných přestupků po předchozím napomenutí. Tuto skutečnost třídní učitel (učitel odborného výcviku) písemně prostřednictvím žákovské knížky oznámí zákonnému zástupci nebo přímo zletilému žákovi a informuje o ní na poradě pedagogických pracovníků. Tato skutečnost se zaznamená do katalogového listu žáka.

c) Důtku ředitele školy uděluje ředitelka školy za závažné přestupky např.:

– opakované závažnější přestupky po třídní důtce

– neomluvená nepřítomnost (do 40 hodin nebo více souvislých vyučovacích dnů)

– kouření v prostorách školy

– způsobování škod na majetku školy

– ohrožení zdraví či života svého nebo jiných

– neuposlechnutí pokynů a odmítání spolupráce s pedagogickými a ostatními pracovníky školy v souladu s právními předpisy nebo školním řádem

– podvod (např. při oznamovací povinnosti, omlouvání nepřítomnosti….)

– záškoláctví

– hrubé slovní chování vůči spolužákům nebo pracovníkům školy

– závažné porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

Udělení důtky ředitele školy navrhuje řediteli školy třídní učitel (učitel odborného¨výcviku) za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele (učitele odborného výcviku). Ředitel školy tuto skutečnost sdělí písemně zákonnému zástupci žáka nebo přímo zletilému žákovi a informuje o ní na poradě pedagogických pracovníků. Tato skutečnost se zaznamená do katalogového listu žáka.

d) Podmíněné vyloučení žáka ze školy za závažné až velmi závažné přestupky:

opakované závažné přestupky po důtce ředitele školy

– neomluvená nepřítomnost (nad 40 hodin)

– dlouhodobé záškoláctví – trvalé neplnění povinností přípravy na povolání

– zvláště hrubé slovní chování vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, úmyslné fyzické útoky

– podvody, krádeže

– požívání alkoholických nápojů a vstup do školy pod vlivem alkoholických nápojů

– závažné poškozování školního majetku

– závažné porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

e) Vyloučení žáka ze školy za velmi závažné přestupky:

– opakované závažné přestupky

– neomluvená nepřítomnost (nad 70 hodin)

– krádeže, šikana, vydírání

– pohlavní styk v prostorách školy

– ublížení na zdraví, ohrožování zdraví

– porušení zákazu užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek a jejich distribuce a přechovávání, vstup do školy pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek

– zvlášť závažné porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

➢ Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) nebo školním řádem, rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

➢ Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

➢ Vyloučení žáka ze studia navrhne řediteli školy třídní učitel (učitel odborného výcviku) rovněž za opakovaná provinění proti školnímu řádu uskutečněná ve zkušební lhůtě stanovené v podmíněném vyloučení ze studia.

➢ O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.

➢ Rozhodování o podmíněném vyloučení a vyloučení ze strany ředitele školy je správním řízením, na které se v plném rozsahu vztahuje správní řád.

➢ Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moc rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

VII. Závěrečná ustanovení

1) Školní řád byl vydán na základě platných školských předpisů a podmínek školy.

2) Školní řád je včetně přílohy zveřejněn v hlavní budově školy a na školních webových stránkách.

3) Školní řád platí v odpovídajících částech rovněž na pracovištích odborného výcviku

4) u jiných fyzických nebo právnických osob.

5) Školní řád byl projednán a schválen na poradě pedagogických pracovníků dne 22.1.2009. Účinnosti nabývá dne 16.2. 2009.

6) Školní řád schválila školská rada dne 5.2.2009

7) Tímto zaniká platnost školního řádu ze dne 31.8. 2005

8) Přílohy: č.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

VIII. Dodatek

 Od 1.7.2016 změna názvu školy na Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné.