Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

18. 9. 2017

Pravidla chování žáků a při činnostech organizovaných školou:

Žák je povinen:

- chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům a mladším žákům, být dobrým příkladem v chování a vyjadřování

- chovat se tak, aby neporušoval pravidla občanského soužití a dbát vždy a všude o dobrou pověst své třídy a školy

- neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, zejména při hodinách odborného výcviku je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření.

- přicházet do školy slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven

- šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými školními učebními pomůckami, žák, případně jeho zákonný zástupce je podle ustanovení občanského zákoníku povinen nahradit škody způsobené na inventáři zařízení školy

- na školních exkurzích, výletech a akcích organizovaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků, případně jiné osoby pověřené dozorem a bez souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa

Žákům je zakázáno:

- kouřit mimo vyhrazené prostory i při činnostech organizovaných školou

- v prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje a jiné škodlivé látky. Je zakázáno také jejich donášení a přechovávání v prostorách školy.

- nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky, cenné předměty a takové předměty, které by mohly rozptylovat pozornost žáků, dále věci nebezpečné pro život a zdraví lidi 

- používat mimo přestávek mobilní telefony, při vyučování je třeba mobilní telefon vypnout, aby nerušil průběh vyučovacího procesu

- dobíjení mobilních telefonů v prostorách školy

Všeobecná pravidla vnitřního řádu školy:

- žáci do budovy školy vchází a z budovy školy vycházejí hlavním vchodem a jsou povinni se v šatně přezout

- třída má svou přidělenou učebnu, za jejíž stav zodpovídá. Každá úmyslně způsobená škoda bude projednaná a požadovaná náhrada do výše škody. Přecházející třída zodpovídá za stav učebny, která jí je přechodně přidělena podle rozvrhu.

-  přístup do dílen mají jen žáci, kteří mají podle rozvrhu hodin v dílně vyučování, ve zvláštních případech (např. při zájmové činnosti) jen se souhlasem a za dozoru odborného pracovníka

- žáci přicházejí do svých učeben nejpozději 5 min, před začátkem vyučování a připraví si pomůcky pro vyučování

- nepřipravenost na vyučování a nesplnění domácího úkolu omluví žák učiteli před začátkem vyučování s odůvodněním, proč své povinnosti nesplnil

- o přestávkách mezi vyučovacími hodinami (mimo nutných případů) neopouštějí žáci učebnu kromě přestávky mezi 2.a 3. vyučovací hodinou a mezi 5.a 6. vyučovací hodinou. O přestávkách není dovoleno opouštět školní budovu, pouze v přestávce na oběd (tzn. mezi 5. a 6. vyučovací hodinou).

- přihodí-li se žákovi úraz nebo ublížení na zdraví, oznámí to sám nebo třídní služba neprodleně vyučujícímu i v době přestávky, před a po vyučování učiteli který vykonává dozor. Je-li poslán učitelem k lékaři, je povinen tohoto příkazu uposlechnout.

- žákům není dovoleno vyklánění z oken, pokřikování a odhazování odpadků z okna

- vzhledem k blízkosti školy a internetu u železniční dráhy je přisně zakázáno zkracování cesty chozením po trati

- žáci jsou povinni dodržovat všechna pravidla bezpečnosti a chránit tak zdraví své a zdraví svých spolužáků

-stížnosti, žádosti, přání a návrhy sdělují žáci třídnímu učiteli, připadně řediteli školy

- ředitelství žákům doporučuje, aby větší peněžní částky uložili u třidního učitele

- škola nezodpovídá za předměty, které nejsou nezbytně nutné pro vyučování (mobilní telefon, mp3 přehrávače apod.) nebo odložené mimo místa k odkládání určená.